دوره سلف هیلینگ ۱

گروه کینه جویی

گروه اقدامات زیان بخش

باورهای غلط

خویشتن داری

شادمانی

بردباری

مهربانی

نکات پایانی