خوبی دومین گروه هویتی(شخصیتی) است و البته اولین گروه در این رابطه مهربانی است.

باورهای ناسالم، ناشی از مسائل هویتی خوبی و مهربانی است. خوبی و مهربانی مقوله ها (گروه هایی) هستند که هویت شما را مشخص می کنند. این آن ها را به دو گروه مهم برای بسیاری از مردم تبدیل می کند، زیرا آن ها می توانند برنامه ریزی اساسی شما را در مورد اینکه شما چه کسی، هستید، دیگران چه کسانی هستند و جایگاه شما در جهان بهبود بخشند. از این دو گروه، باورهای شما ایجاد می شوند.

ما ممکن است فکر کنیم که باورهای ما فقط استدلال عقلانی و منطقی ما در مورد آنچه در دنیای ما می گذرد است. این طور نیست! باورهای ما از باورهای ناخودآگاه و نیمه خودآگاه قلبی در گروه های هویتی خوبی و مهربانی سرچشمه می گیرند.

خوبی  حس ارزش خود و شایستگی اساسی و اعمال شما را منعکس می کند. همانطور که هویت شما از بین می رود، به همین ترتیب همه چیز از بین می رود.

از درون آن مسائل هویتی (شخصیتی)، باورهای اولیه ما شکل می گیرد و سپس باورهای عقلانی و منطقی ما بر آن بنا می شود. اگر باورهای بنیادین ما دروغ و اشکال داشته باشند، باورهای منطقی ما نیز در درون خود دروغ و اشکال خواهند داشت.

باورهای ما دلیلی هستند که ما کاری را انجام می دهیم، خواه شستن لباس ها یا رفتن به دانشگاه یا ازدواج با یک فرد خاص یا راه اندازی نوع خاصی از تجارت. هر کاری که ما انجام می دهیم به خاطر آن باورهایی است که از مسائل هویتی در ضمیر ناخودآگاه و نیمه خودآگاه ما زاییده می شود.

باورهای خوبی ناشی از: اصل و نسب ما، تصوراتی که ما داشته ایم، از چیزهایی که می دانیم در زندگی ما اتفاق افتاده است، از چیزهایی که ما به خاطر نمی آوریم زیرا آن ها در سنین پایین اتفاق افتاده اند، و باورهایی که از دیگران دریافت کرده ایم، می شود. خوبی از همه برنامه‌ریزی‌های زیربنایی ما ناشی می‌شود که باورهای ما را تعیین می کنند: «من خوب هستم، یا بد هستم؟»

خوبی دلالت بر کمال اخلاق، و به ویژه مهربانی و سخاوت دارد. خوبی یک خصوصیت مثبت و پویا است. فردی که تصمیم می گیرد آنچه که درست است را انجام دهد شب ها به خوبی می خوابد و هیچ تاسف و تردیدی هم ندارد. به جای صرف کردن انرژی در موارد بیهوده، او از انرژی خود برای حرکت به جلو و ایجاد زندگی بهتر برای خود و اطرافیان استفاده می کند.

با انجام تمرین های دوره سلف هیلینگ۱ شما به راحتی و سهولت می توانید باورهای بازدارنده این گروه بسیار مهم را برطرف کنید.

 

مهدی مروی