تقویم کارگاه های مجازی۱۴۰۲

کارگاه کدهای شفابخش۱

زمان برگزاری دوره: خردادماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر :
کلیک کنید

کارگاه کد عشق

زمان برگزاری دوره: شهریورماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید

کارگاه تری لاجی

زمان برگزاری دوره : تیرماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید

کارگاه کد خاطره

زمان برگزاری دوره: بهمن ماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید

کارگاه کدهای موفقیت

زمان برگزاری دوره: مهرماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر :
کلیک کنید

کارگاه کدهای شفابخش۲

زمان برگزاری دوره: آبان ماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید

کارگاه کدهای روابط

زمان برگزاری دوره : دی ماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید

کارگاه تخصصی سلف هیلینگ

زمان برگزاری دوره: آذرماه ۱۴۰۲
جهت اطلاعات بیشتر:
کلیک کنید
مهدی مروی