گروه خویشتن داری در مورد رضایت فوری در مقابل به تاخیر انداختن رضایت است. وقتی در شرایط سخت و دشوار قرار می گیرید نیاز به خویشتن داری پیدا می کنید. در این شرایط شما ذهن خود را تحت کنترل دارید و آرامش خود را حفظ می کنید و مدیریتی بی نظیر دارید.

خویشتن داری توانایی انتخاب رفتارهای سالم و محبت آمیز نسبت به خود و دیگران است. خویشتن داری به طور طبیعی ناشی از شفای میل به کنترل شرایط بیرونی برای به دست آوردن رضایت فوری و پایان دادن به جستجوی جایگزین های عشق است. برخی از احساس های منفی که منعکس کننده فقدان خودکنترلی هستند عبارتند از: درماندگی، احساس استحقاق، احساس عدم حمایت و احساس عدم کنترل.

با تهیه دوره تخصصی سلف هیلینگ ۱ و انجام تمرین ها شما به راحتی می توانید ریشه اصلی مسائل مربوط به این گروه را شفا بخشید.

مهدی مروی