در هسته وجود ما یک باور مرکزی به دو نیروی جهان نهفته است که زندگی ما را هدایت می کنند – عشق و ترس.

عشق فضیلتی است که تمام فضایل دیگر از آن سرچشمه می گیرند.

عشق مهم ترین فضیلت در بین گروه ها است. این بسیار مهم است، چون این کلمه در مورد هر چیزی، به کار می رود: ” من عاشق شکلات هستم” ،” من عاشق این شلوار هستم”، ” من عاشق بیسبال هستم،” و عشق های بسیاری از این قبیل. اغلب کلمه “عشق” به گونه ای استفاده می شود که در واقع نقطه مقابل آن را که در حقیقت خودخواهی است، توصیف می کند. عشق واقعی به منزله رهایی از نیازها و هوس ها و انجام دادن کاری است که به مصلحت خود و دیگران است. این یکی از چیزهای مهم و اساسی است که ما را از حیوانات که طبق غریزه عمل می کنند، جدا می کند.

مشکل این است که اکثر انسان ها دل مشغولی های خود را داشته و یا در بند خاطرات مخرب خود هستند و اغلب اوقات فرصتی برای عرضه عشق به دیگران نمی یابند. 

عشق به منزله داشتن رابطه جنسی نیست. متاسفانه بزرگ ترین تصور غلط در جامعه این مورد است.

اعتیاد به تلویزیون، اینترنت، ورزش، و یا حتی کتاب های خوب می تواند به عنوان جایگزینی برای عشق باشد و مانعی در ایجاد عشق و محبت سالم و واقعی و روابط صمیمی نسبت به خانواده و همسر و فرزندان و انسان ها باشد.

عشق همه چیزهای خوبی را ایجاد می کند که می خواهید همیشه آن ها را احساس کنید. شادمانی، آرامش، بردباری، مهربانی و خوبی. برعکس، ترس تمام چیزهایی را تولید می کند که نمی خواهید احساس کنید. غمگینی، اضطراب، نگرانی، خودانگاری پایین، طرد شدن، و خویشتنداری ناسالم.

این به این معنا است که اگر همه چیز در عشق یا ترس خلاصه شود، همه چیز به روابط خلاصه می شود ، زیرا عشقی خارج از روابط وجود ندارد. عشق باعث ایجاد روابط سالم می شود – چه با پدر، مادر، همسر، دوستان، حیوانات، حتی با طبیعت، به میزان متفاوتی. در مورد ترس هم همینطور است، هیچ ترسی خارج از روابط وجود ندارد. ترس باعث جدایی می شود. روابط را از هم جدا می کند و نمی تواند یکی را به دیگری متصل کند.

خودخواهی نقطه مقابل عشق است که باعث می شود ما بیم و هراس را بیشتر از عشق برگزینیم. وقتی که بیم و هراس را انتخاب کنیم احساس های منفی، الگوهای فکری منفی و رفتارهای منفی آماده اند که زندگی رؤیایی ما را از بین ببرند. در نتیجه سرمنشأ تمام مشکلات ما نداشتن عشق است.

انجام تمرین های سلف هیلینگ و به ویژه کدهای اختصاصی دوره سلف هیلینگ۱ بر روی این گروه باعث شفای مسائل مربوط به گروه عشق، می شود.

مهدی مروی