۰:۰۰ / ۰:۰۰
اسکن نورانی بدن
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
مراقبه با گل سرخ
Swinging Christmas
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
تفاوت جملات تاکیدی و تمرکزی حقیقی
Swinging Christmas
Swinging Christmas
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
معرفی سلف هیلینگ-دانشگاه اصفهان
Swinging Christmas
Swinging Christmas
Swinging Christmas
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
آرامش عضلانی تنفسی
۰:۰۰ / ۰:۰۰
مراقبه معبد
Swinging Christmas
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
خاطره یابی در سلف هیلینگ
Swinging Christmas
Swinging Christmas
Swinging Christmas
۰:۰۰ / ۰:۰۰
تمرین صوتی کدهای شفابخش
Swinging Christmas
Swinging Christmas
Swinging Christmas