مقاله های چاپ شده سلف هیلینگ

تعریف سلف هیلینگ (خودشفابخشی) ♥

خودشفابخشی در فرهنگ لغت به معنای توانایی التیام بخشی و شفابخشی خویشتن است و به نقشی که خود فرد در
بهبود بیماری یا حل مشکل خود ایفا می کند، اشاره دارد.
اصطالح خودشفابخشی در دهه های اخیر به طور متناوب توسط نظریه پردازان و روانشناسان مختلف به طور پراکنده به
کار برده شده است ولی تعاریف خودشفابخشی در رویکردهای مختلف متفاوت است.

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in Patients with skin cancer

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی خودشفابخشی بر سرمایه‌های روان‌شناختی، تحمل پریشانی، و سردرد همسران معتادان

 

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: The effectiveness of self-healing (The Healing Codes) training on psychological capital and distress tolerance in women with addicted husbands
 

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Effects of self-healing intervention on quality of life and mother-child interaction among female breadwinners
 
  • مقاله سلف هیلینگ

  • عنوان: تاثیر آموزش خودشفابخشی بر فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی و انعطاف پذیری عاطفی کارکنان اورژانس اجتماعی

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: تأثیر آموزش خود شفابخشی بر میزان استرس، اضطراب مرگ وافسردگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سرمایه روان شناختی و احساس انسجام در معتادان به مواد مخدر
  • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و خودشفابخشی بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال پرخوری عصبی

آدرس وب سایت:

http://rbs.mui.ac.ir/article-1-1055-fa.html

 

   

  • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب سالمندان

آدرس وب سایت:

https://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-2314-en.html

   

  • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر حس انسجام در مردان وابسته به مواد مخدر

آدرس وب سایت:

https://etiadpajohi.ir/article-1-2540-fa.html

   

  • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب سالمندان

آدرس وب سایت:

https://jap.razi.ac.ir/article_196